رمان آسمان ابری

34,000 تومان 30,000 تومان

آیا واقعا تصورم از او این بود؟ آیا عشق و محبتش را در چنین رده ای جا می دادم؟ پس چرا با خواندن نامه اش این همه از خود بی خود شدم؟چرا هربار، دیدنش اینقدر دگرگونم می کند؟ چرا؟ چرا؟ هزاران چرا در ذهنم بی جواب مانده بود.