رمان اتاق ۲۰۹

35,000 تومان 31,000 تومان

با عصبانیت گلدان روی میز را بلند کرد و پرت کرد روی زمین، نگار فهمید که همه چیز تمام شده و این رهام با رهام همیشگی فرق دارد…