باران

25,000 تومان 22,500 تومان

داشتم دیوانه می شدم. ولی بازم جای امیدواری بود، با خودم گفتم میرم و نازلی رو هرطور که شده از دست اون کثافت نجات می دم و باهم زندگی می کنیم