رمان خائن احساس من

38,000 تومان 34,000 تومان

اعتراف کردن کار مشکلی ست، حتی اگر پیشِ خودت باشد!
هرچه زبان دل باز می کردم تا در ذهن به دوست داشتنش اعتراف کنم، کمی بعد در جنگ با غرورم مغلوب شده و عشقش را انکار می کردم! اما خوب می فهمیدم تمام حالاتم نشانه های عشق است نه نفرت! آخر مگر نفرت از کسی باعث می شود در سفر کوتاه چند روزه ای دلتنگش شوی؟ آخر مگر این نفرت است که تو را در هر زمان و مکانی مجبور می کند به تصور چشمانش؟ حرکاتش و به زبان آوردن تکه کلام هایش؟ نه، نه، این نفرت نیست؛ بی شک این فقط عشق است، عشقی که کمی پس از نفرت گریبان گیر می شود!