رمان صدای گریه بارون

42,000 تومان 37,800 تومان

دردی حس نمیکردم جز دردی که قلبم را آزار می داد…غرور آیلا شکسته بود… داد زدم و روی هم مچاله شدم . کل لباسهایم به قرمزی خونم آغشته شده بودند. سرم را میان دستانم قفل کردم و اشک می ریختم… من مرد نبودم… اگر مرد بودم جلوی این ازدواج را می گرفتم…