رمان پرستو

    80,000 تومان 7,000 تومان

    دیگر امیدی به سروسامان دادن وضع به هم پاشیده ی زندگی ام نبود، همه چیز را خراب کرده بودم، ناخواسته و بدون فکر، بدون اینکه قصد و غرضی از گفتن حرف هایی که زده بودم داشته باشم، همه ی پل های پشت سرم را خراب کرده بودم، راهی برای بازگشت نبود.

    از متن کتاب