پرنده غریب

35,000 تومان 31,500 تومان

با خودم فکر می کردم که عزیزترین کسام به من زهر خوروندن و من هم خوردم و دم نزدم، اون قدر عصبانی و دل شکسته بودم که حتی نمی تونستم ذهنم رو روی رفیع یا گلناز متمرکز کنم. واقعا تقصیر کی بود؟ رفیع ؟ یا من که با وجود اطلاع از علاقه نزدیک ترین دوستم به رفیع، جواب مثبت داده بودم؟