چشمهایت

60,000 تومان 54,000 تومان

اون بالاخره نتونست این بار رو به دوش بکشه و برای همیشه به دیار باقی پر کشید.در نامه ای که برای مهرداد به جا گذاشته بود از اون خواسته بود که اون رو ببخشه و باور کنه که همیشه دوستش داشته و خواهد داشت.بعد از اون مهرداد تصمیم گرفت که هرگز ازدواج نکنه.
البته این موضوع رو خیلی از دانشجوهای قدیمی و حتی همکارای مهرداد می دونستند.در حقیقت این موضوع سالها دهان به دهان چرخیده بود و خیلی ها از اون اطلاع داشتند حتی باران